Aday Öğrenciler


Programın Somut Amaçları ve Avantajları

Endüstri Mühendisliği Bölümü uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim veren, teorik ve uygulamalı araştırmalar yapan, sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçlarını belirleyerek bunlara cevap verecek bilgiyi derleyen, üreten, sentezleyen, bu bilgiyi ve mühendislik birikimini eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleriyle doğrudan, yayın yoluyla da başkalarının uygulaması için toplum yararına sunan bir akademik araştırma ve eğitim kurumu olmayı amaçlıyor.

Bölümümüz tasarladığı müfredat programı ve bu programı uygulama yöntem ve yaklaşımlarıyla da sanayi, iş dünyası ve araştırma kurumlarında sistem analizi ve tasarımı, üretim ve kaynak planlaması, eğitim, danışmanlık, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek, yenilikçi, sorun çözücü, takım çalışmasını bilen, çevreye ve doğaya saygılı, sosyal ve toplumsal sorumluluk sahibi, sosyal ahlaki değerlerini ve muhendislik etiklerini gözeten, öğrenmeyi bilen endüstri mühendisleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Bölümümüz bu doğrultuda öğrencilerin mühendislik hesapları ve tasarımı, deney, ölçme, değerlendirme ve sunum donanımlarını kullanabilmenin yanında liderlik becerisi, etkin yazılı ve sözlü iletişim, takım çalışması araç ve teknikleri gibi disiplinler arası çalışmayı destekleyen becerileri kazanmasını sağlayacak dinamik bir müfredat tasarımı geliştirdi.

Bölümümüz akademik kadrosunu oluştururken ülkemizdeki nitelikli akademisyen kısıtlarını dikkate alarak yurt dışından doktoralı elemanların davet edilmesini esas almış, kurucular da bunu mümkün kılacak fedakarlık ve düzenlemeleri yapmıştır. Böylece kurulu üniversitelerden eleman transferi kolaycılığından kaçınarak ülkemizin nitelikli insan birikiminin zenginleşmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü bu programı yürütürken gerek Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki diğer mühendislik programlarının, gerekse İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesindeki diğer bölümlerin müfredatlarındaki derslerden, akademik bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaktır.

Bu yararlanma programın disiplinler arası özelliği sebebiyle öğrencilerin diğer programlardan alacakları zorunlu ve seçmeli dersler, ortak laboratuarlardan yararlanma, birinci sınıfta alınacak tüm üniversite öğrencilerine zorunlu olan sosyal ve beşeri bilimler derslerinde diğer fakülte öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte olmaları gibi somut şekillerde gerçekleşecektir.

Endüstri Mühendisliği Programını esas olarak Endüstri Mühendisliği Bölümünde görevlendirilecek öğretim üyeleri götürülecektir. İstanbul Şehir Üniversitesine 2010 Güz Döneminde alınacak ilk nesil öğrenciler için öğrenci / öğretim üyesi oranı 5 / 1 olarak hesaplanmıştır. Müfredat gereği diğer fakülte ve bölümlerden alınacak dersler için ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.

  • Akademik kadronun tamamı ABD’den davet edilen, hem sanayi, hem üniversite tecrübesi taşıyan, çok sayıda patenti, milyonlarca dolarlık proje fonu yönetim birikimi olan, dünyaca tanınan üniversitelerde akademik çalışmalar yapmış bilim insanlarından oluşturulmuştur.
  • Program esnek bir yapıya sahiptir ve uygulama ağırlıklıdır, sosyal ve beşeri bilimlere geniş yer vermesi, İngilizce eğitim yapması sebebiyle öğrencilere geniş bir kaynağa erişim sağlayacaktır.
  • Programa az sayıda öğrenci alınacak, hemen açılacak lisansüstü programlara alınacak asistanlarla eğitim-öğretim desteklenecek, düşük bir öğrenci/öğretim üyesi oranı sağlanacaktır.
  • Üniversitenin bir yerleşke üniversitesi olarak kurulması, tüm eğitim, idari ve sosyal birimlerin yürüyerek erişilebilir bir konumda olması sağlayacaktır. Bu durum hem eğitim hizmetlerini, hem de öğrencinin alacağı idari hizmetleri (kayıt, belgelendirme, sağlık hizmeti, sosyal ve sportif alanların kullanımı vb. gibi) olumlu etkileyecektir.

Endüstri Mühendisleri tüm sektörlerde ve kurumlarda kullanılan sistemlerin ve süreçlerin tasarımı, analizi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalıştıklarından kamu / özel, üretim / hizmet, sağlık / eğitim / danışmanlık gibi çok geniş bir yelpazede yer alan kuruluş ve işletmelerde görev almaktadırlar.

Akıcı bir yabancı dil becerisi kazanmış olarak hayata atılacak mezunlarımızın ülkemizin ihracatının gelişmesinde rol oynayacak şekilde şirketlerde görevler almaları da bekleniyor.

Müfredatımız ve eğitim-öğretim yöntemlerimiz gereği öğrencilerimiz 2. sınıf yaz aylarından itibaren iş dünyasında stajlar, projeler, danışmanlık hizmetleri yoluyla roller almaya başlayacaklarından mezun olduklarında geniş bir bağlantılar ağına sahip olacaklardır.

Son sınıfta yapılacak mezuniyet projesi ile gerçek bir kuruluşta sistem analizi ve tasarımı yapmaları sağlanacak mezunlarımız piyasaya proje yönetim, topluluk önünde sunum yapma, rapor yazma gibi değerli beceriler ile çıkacaklardır.

Bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) derslerinde atölye becerileri ve el alışkanlıkları kazanacaklar, teorik bilgilerini mühendislik formasyonu ile tamamlayacaklardır. İş dünyasında bu tür becerilere ihtiyaç olduğu biliniyor.

İyi yetişmiş, İngilizceyi etkin kullanabilen, güçlü bilgisayar becerileri ve özgüveni olan endüstri mühendisleri imalat, otomotiv, uçak, tekstil, savunma sanayi, malzeme tasarımı ve üretimi, gıda, enerji üretim ve dönüşümü, petrokimya vb. gibi üretim hatlarının ve süreçlerinin kullanıldığı tüm kamu/özel kuruluşlarda planlama, üretim, pazarlama, tasarım, araştırma-geliştirme, ölçme-değerlendirme, kalite yönetimi ve geliştirme, süreç yönetimi veya eğitimden sorumlu mühendisler ve yöneticiler olarak görev yapabilirler.

Endüstri mühendislerine hizmet sektöründe de bankalar, sigorta şirketleri, eğitim ve sağlık kurumları, danışmanlık şirketleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler ihtiyaç duymaktadırlar.

Müfredat Programını tamamlamak için en az 140 kredinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu 140 kredi 48 zorunlu veya seçmeli derslerden oluşmaktadır. Program ABET standartlarına ve ECTS’e uygun olarak hazırlanmıştır. 4. ve 6. yarıyıldan sonra 5 haftalık yaz stajları zorunludur.

Endüstri Mühendisliği programında zorunlu iki yaz stajı mevcuttur. Dördüncü yarıyılın sonunda en az 25 iş günü (5 hafta) üretim stajı, altıncı yarıyılın sonunda en az 25 iş günü (5 hafta) yönetim veya üretim stajı yapılması zorunludur. Bu staj için gerekli düzenleme Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak, Senato kararı ile uygulamaya konulacaktır. Ayrıca, 3. ve 4. Sınıf derslerinde zorunlu dönem projeleri ile son sınıfta yapılacak bitirme projesi de öğrenciye mezuniyet öncesinde uygulama deneyimi kazandırmak üzere müfredatta yerini almıştır. Bitirme projelerinin ve yaz stajlarının verimli olması, öğrencilere gerçek ve yararlı tecrübeler kazandırması için disiplinli bir danışmanlık ve izleme sistematiğine gerek vardır. Bu amaçla fakültemizdeki tüm Bölümlerin temsil edileceği bir Staj ve Proje Danışmanlık ve İzleme Birimi oluşturulacaktır. Gerek öğrencilerin kişisel ve ailevi ilişkilerinden, gerekse öğretim üyelerinin sanayi ve iş dünyasındaki bağlantılarından staj ve proje yapılacak kuruluşların belirlenmesinde ve seçilmesinde yararlanılacaktır. Öğretim üyelerinin sanayi ve iş dünyası ile yapacakları danışmanlık projelerinde öğrencilerin de görev almaları ilke olarak kabul edilmiştir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Programı bilgi ve teknolojiyi toplum yararına dönüştüren projeler üretmek üzere yapılandırılmaktadır. Program bilgi, hizmet ve teknoloji üretimi ile ve yetiştirdiği mühendislerle ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaya, rekabet gücünü artırmaya, kendi kaynaklarını bilimsel yöntemlerle en etkin biçimde değere dönüştürmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Müfredat programımız ve eğitim – öğretim yöntemlerimiz öğrencilere matematik, fen ve mühendislik bilgilerini gözlem yapma, analiz etme, modelleme, sentez yapma ve sorun çözme becerileriyle birleştirerek kazandırmak üzere tasarlandı.

Endüstri Mühendisliği üretim, yönetim, eğitim, sağlık ve hizmet kurumlarına bir sistem yaklaşımı ile bakar, bileşenlerini, süreçlerini analiz eder, ilgili standartlara uygunluğunun, kalitesinin, etkinlik ve verimliliğinin denetlemesini yapar. Kaynak kısıtlarını dikkate alarak, üretken, kaliteli, verimli, çevreye saygılı sistemler tasarlamaya ve hayata geçirmeye çalışır. Veri ve bilgiye dayalı kararlar alabilen, yeni bilgi teknolojilerini yönetici ve karar vericilerin hizmetine sunan, girdi-süreç-çıktı-sonuç ilişkisini en iyi şekilde kurgulayan sistemler geliştirmek için diğer disiplinlerle etkileşimli olarak çalışır. Bu etkileşimi sağlamak için mühendislik eğitiminin sosyal bilgi ve becerilerle desteklenmesi gerekir. Müfredatımız bu sebeple sosyal konulara da yer vermekte, mühendisliğin insan ve toplum boyutunu dikkatli ve bütünleşik bir yaklaşımla göz önüne alan derslerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca mühendislik mesleğinin ahlaki ilkelerini benimseyen, mühendislik uygulamalarının sosyal ve kültürel etkilerini düşünerek sağlam bir sorumluluk bilinciyle hareket eden mezunlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerinin yukarıda açıklanan ilke ve değerler doğrultusunda yetişmelerini sağlamak için gerekli yetkinliğe sahip akademik kadroların, mekanların, en gelişmiş donanım ve yazılımın sağlanması, tüm bunların etkin olarak program amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanılması bölümümüzün temel görevi olacaktır.

Akademik kadromuzun ABD’de yoğun sanayi tecrübesi taşıması ve yenilikçi fikirleri ürüne dönüştürmeye yönelik olarak sahip oldukları (patentler, “start up” denilen şirketler, araştırma fonları yönetimi vb. gibi) zengin birikimi mezunlara ve yakın gelecekte lisansüstü öğrencilere aktarmayı amaçlayan seçmeli dersleri de programımızın özgün bir tarafı olacaktır.

Program felsefesi itibariyle ders dışında ama laboratuar / sınıf ortamında yapılacak uygulamalı bireysel/takım çalışmaları ile bilginin yanında beceriler kazandırmayı amaçlamasıyla ve seçmeli derslere geniş yer vermesi ile dikkati çekiyor.

Burslar

2015 – 2016 Akademik Yılı Lisans Öğrenci Bursları

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup; belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir.

Üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 muafiyet imkânı, öğrencinin İngilizce hazırlık programında geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki (4+2 yıl) öğrenimi süresince, not ortalaması koşulu veya ders geçme başarı koşulu aranmaksızın devam eder.

Tam burslu öğrencilere yerleştiği sıralamaya göre sunulan konukevi ücretinden muafiyet, yemek bursu ve aylık nakit ödenen destek bursları ise, İngilizce hazırlıkta geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki 4 yıl süre için geçerlidir.

Öğretim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak Ağustos ayında açıklanan (Temmuz verisi) TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir.

Burs Türleri

%100 BURS:

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %100 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinden tam muafiyeti kapsar.

%75 BURS:

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %75 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %75’inden muafiyeti kapsar.

%50 BURS:

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %50 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %50’sinden muafiyeti kapsar.

%25 BURS:

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin %25 burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin %25’inden muafiyeti kapsar.

İstanbul Şehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir.

İlk Tercih Bursu

Ücretli ve kısmi burslu programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.

Akademik Başarı Bursu

Lisans eğitiminde en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olma koşuluyla en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75’ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan öğrencilere takip eden dönem için değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.

I.B. Destek Bursu

Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.

Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu:

Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup,  diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.

Şehit Çocukları Bursu

ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit çocukları için öğrenim ücretinden % 100 oranında indirimi kapsar.

Peşin Ödeme Indirimi

Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.

Kardeş Indirimi

İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar.

Abitur Destek Programı

Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.

Kontenjan ve Puanlar

Puan Türü Kontenjan         2014   Tavan          Puan 2014 Taban Puan 2014 En  Küçük   Başarı Sırası  2014 En Büyük        Başarı Sırası
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
MF4 2
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
MF4 7 437,509 423,744 21318 27396
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
MF4 42 416,298 285,102 30828 128361
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu)
MF4 14 282,097 217,361 131981 233929

Lisansüstü Yerleştirmeleri

Kazandıkları burslar ile eğitim hayatlarını dünyanın farklı üniversitelerinde devam ettiren mezunlarımızdan bazıları;

RASÜL TORUN University of California, Irvine EE Müh. doktora
MEHDI HAMID VISHKASOUGHEH Kanada Ottawa Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Müh. doktora
NİHAL VATANDAŞ  City University of New York Bilgisayar Müh. doktora
SAİT ÇELEBİ Purdue Üniversitesi Bilgisayar Müh. doktora
SHAH MOHAMMED TAMZIDUR RAHMAN              University of California, Irvine EE Müh. doktora
ALİ SELMAN AYDIN Fulbright: State University of New York Computer Science doktora programına asistanlık The Renaissance Technologies Fellowship ve CS Department Chair Fellowship